Symfony camp ua conference is dedicated web applications development using php framework symfony.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання інформаційно-консультаційних послуг


Цей документ згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є публічною пропозицією укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі - Договір та/або Оферта), її умови однакові для всіх споживачів (фізичних або юридичних осіб), беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Замовником та Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

Виконавець, пропонує Замовнику, укласти цей Договір про наступне:

1. Визначення термінів та загальні положення

1.1. У цьому Договорі, нижченаведені терміни та визначення використовуються, в наступних значеннях:
Виконавець – Фізична особа-підприємець Демченко Олександр Олександрович, який діє на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису: 10.02.2016 року, номер запису: 2 073 000 0000 035023);
Замовник - фізична або юридична особа, що погодилася з умовами цієї Оферти з метою одержання Послуг;
Захід - будь-яка подія, що надається Виконавцем, відвідування якої можливо тільки за пред'явленням спеціального документа - Квитка;
Квиток (або Електронний квиток) - упорядкована сукупність даних, в тому числі сформована Системою, що включає значення реквізитів Квитка (вартість, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та інше), які однозначно описують та підтверджують право Замовника на відвідування Заходу; Квиток є Актом надання послуг за цим договором;
Система - інформаційна система Сайту, призначена для оформлення Квитків;
Сайт - Веб-сайт в мережі Інтернет, розташований за адресою: https://fwdays.com, на якому розміщується інформація про Заходи.
Замовлення - один або кілька Квитків, обраних Замовником з Системи, та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.
Послуги - інформаційно-консультаційні послуги, що полягають в участі у Заході Виконавця.
1.2. Цей Договір регламентує умови і порядок надання Послуг, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Виконавця та Замовника.
1.3. Надання Послуг проводиться виключно на умовах цього Договору та лише в разі повного і беззастережного прийняття його умов Замовником (акцепту Оферти). Використання Замовником Послуг Виконавця на запропонованих у цій Оферті умовах, свідчить про укладення між ними цього Договору.
1.4. Якщо Замовник не приймає в повному обсязі умови цього Договору, надання Послуг не проводиться. Повернення коштів за придбані Замовником Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.
1.6. Виконавець має право в будь-який момент вносити зміни в цей Договір, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються на Сайті і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет.
1.7. Виконавець має право розірвати цей Договір у будь-який час без попереднього повідомлення Замовника у разі порушення останнім умов цього Договору та інших правил.

2. Предмет договору (оферти)

2.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надавати інформаційно-консультаційні послуги у рамках участі у Заході Виконавця, в порядку та на умовах, визначених цим Договором та правилами Виконавця .
2.2. Послуги вважаються такими, що надані Виконавцем належним чином та отримані Замовником в повному обсязі з моменту відправки Виконавцем на електронну адресу Замовника Квитка.
2.3. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник підтверджує, що уважно ознайомився з усіма пунктами Договору та інформацією, оприлюдненою на Сайті.
2.4. Погоджуючись з умовами цієї Оферти, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього у результаті укладання цієї Оферти.
2.5. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року (із змінами та доповненнями), Замовник визнає та погоджується з наданням Виконавцю своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Замовником, які отримані Виконавцем в процесі оформлення Квитка, а саме: прізвище, ім'я, контактний номер телефону, назву компанії, посаду, місто, та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Замовника здійснюється відповідно до законодавства України. Замовник надає Виконавцю право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Замовнику Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі з метою отримання Замовником рекламних повідомлень про Заходи, Квитки.

3. Акцепт оферти

3.1. Ця Оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Виконавцем та Замовником. Прийняття Замовником цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Замовником дій, зазначених у п. 3.2 цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення Замовником акцепту цієї Оферти проводиться добровільно і дорівнює укладанню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).
3.2. Акцепт цієї Оферти Замовником здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:
а) звернення до Сайту;
б) вибір конкретного Заходу та категорії Квитка;
в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;
г) надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені одержувача Квитка;
ґ) оплата Квитка.
3.3. До здійснення акцепту Оферти Замовник повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:
- надавати Послуги, передбачені умовами цієї Оферти;
- надавати Замовнику необхідну інформацію про конкретний Захід, необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані Квитки в разі скасування/заміни/переносу Заходу;
- забезпечити можливість замовлення та оплати Послуг за допомогою передбачених на Сайті засобів платежу;
- надавати консультації з питань користування Сайтом та оформлених Послуг.

4.2. Виконавець має право:

- вимагати від Замовника дотримання всієї процедури оформлення/оплати Квитка за правилами, викладеними в цій Оферті;
- відмовити у наданні Послуг у зв'язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов'язань відповідно до умов цієї Оферти;
- анулювати участь Замовника у Заході без повернення внесеної плати у випадку порушення Замовником правил поведінки на Заході, а саме: розпалювання міжнаціональних, релігійних конфліктів, відволікання учасників від теми Заходу, спам, тролінг, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи ведучого Заходу, персоналу або учасників Заходу.
- будь-коли здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи, в тому числі Сайту, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування Сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до Сайту.
- будь-коли вносити зміни в інформацію про Захід, в тому числі у програму Заходу та у список спікерів Заходу

4.3. Замовник зобов'язується:

- детально ознайомитися з усіма правилами надання Послуг та умовами цієї Оферти й прийняти їх, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти;
- при роботі в Системі необхідно надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Замовник визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Виконавцю. Замовник визнає, що не має жодних претензій до Виконавця за некоректно оформлене Замовником з використанням Сайту Квитка, так як сам не переконався в його коректності під час вчинення оформлення;
- не порушувати правил поведінки на Заході, а саме: розпалювання міжнаціональних, релігійних конфліктів, відволікання учасників від теми Заходу, спам, тролінг, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи ведучого Заходу, персоналу або учасників Заходу
- оплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення.

4.4. Замовник має право:

- вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності до умов даного Договору;
- оформити Квиток на Сайті. При цьому Замовник визнає, що в разі використання Системи Виконавця, він повною мірою і беззастережно приймає умови цієї Оферти в незалежності від того, яким способом була здійснена покупка;
- вибирати спосіб оплати Квитка із запропонованих на Сайті;
- отримувати інформацію про правила отримання Квитків, наявних категоріях Квитків та іншу інформацію щодо Заходів;
- при відвідуванні Заходу Замовник повинен пред'явити Квиток, роздрукований або збережений в пам'яті технічного пристрою Замовника, за умови, що такий пристрій допускає можливість сканування системою контролю доступу в місці проведення Заходу.
- відмовитися від придбання Квитка до моменту вчинення оплати Квитка відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Замовником всіх обов'язків Виконавця.

5. Повернення коштів

5.1. Повернення коштів (вартості Квитків) здійснюється виключно в порядку і на умовах, передбачених цим Договором та чинним законодавством. Квитки не підлягають обміну або поверненню, якщо інше прямо не передбачено в Договорі.
5.2. Повернення повної вартості квитків здійснюється тільки за умови скасування Заходу, право на відвідування якого він дає, зміни або перенесення дати і часу проведення такого Заходу.
5.3. У разі скасування Заходу повернення повної вартості Квитків здійснюється на платіжну карту Замовника, використану при оплаті Послуг, протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання відповідного повідомлення Замовника про скасування Заходу.
5.4. У разі заміни Заходу або перенесення дати і часу його проведення, повернення повної вартості квитків здійснюється на вимогу Замовника, пред'явленим протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати його інформування про перенесення Заходу, в порядку та на умовах, передбачених п. 5.3. справжньої угоди.
5.5. Повернення вартості Квитків здійснюється Виконавцем за письмовою заявою Замовника також в наступних випадках:
- Вартість Квитка, за вирахуванням розміру комісії Платіжного оператора, повертається Замовнику якщо останній повідомив Виконавця про намір повернути вартість Квитка не менше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Заходи.
- 50% вартості Квитка, за додатковим вирахуванням з суми, що залишилася комісії Платіжного оператора, повертається Замовнику якщо останній повідомив Виконавця про намір повернути вартість Квитка не менше ніж за 24 години до дати проведення Заходу.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цього Договору.
6.2. Відповідальність Виконавця обмежується наданням Послуг у відповідності із заявленою тематикою.
6.3. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного надання Послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виникли через недостовірність, недостатність або несвоєчасність відомостей, наданих Замовником в Системі.
6.4. Виконавець не несе відповідальності в разі невідвідування Замовником Заходу по обставинам, незалежних від Виконавця.
6.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Заходу очікуванням Замовника і його суб'єктивною оцінкою.
6.6. Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів.
6.7. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Замовником в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Квитків, а також отримання і використання Послуг.
6.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.
6.9. Виконавець не несе відповідальності за працездатність та/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Замовником для звернення до Сайту, а також за збереження інформації, в тому числі Квитка, отриманого Замовником відповідно до умов цієї Оферти.
6.10. Всі претензії або позови, пов'язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Виконавцем не будуть.
6.11. З усіх інших питань, не передбачених в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

7. Внесення змін та розірвання договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту оплати Квитка Замовником і діє до закінчення Заходу.
7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку, розірвати цей Договір.
7.3. Виконавець має право змінювати умови цього Договору без попереднього повідомлення Замовника. Замовник, знаючи про можливість таких змін, згоден з тим, що вони будуть проводитися. Якщо Замовник продовжує користуватися послугами Виконавця після таких змін, це означає його згоду з ними.

8. Конфіденційність даних

7.1. Замовник несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіну) та пароля, а також за всі дії, здійсненні під таким логіном та паролем. Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.

9. Реквізити виконавця:

ФОП Демченко Олександр Олександрович
ІПН 2896520695
07400, Харківська область, м. Харьків, вул. Набержная, 1, кв. 28
п/р 26007052322918 в ПАТ КБ "ПриватБанк"
Код банку 320649